Home / Liên hệ

Liên hệ chúng tôi

UGVF Union Générale des Vietnamiens de France

Hội Người Việt Nam Tại Pháp

Association loi 1901- J.O. du 26-05-82

Mở cửa mỗi thứ hai, thứ năm, thứ sáu từ 9:00 đến 11:00 và từ 13:00 đến 17:00.

Thứ ba và thứ tư từ 10:00 đến 17:00 liên tục.

Địa chỉ

16, Rue du Petit Musc

75004 Paris

Điện thoại

SĐT : (+33) 1 42 72 39 44

Mạng xã hội
Gửi tin nhắn cho chúng tôi