Home / Hội thảo

Hội thảo

©Archive_UGVF

 

Một truyền thống đã có từ rất nhiều năm nay, HNVNTP cùng với các hội đoàn bạn như AAFV, CID và TTVH đã thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo về văn hoá, âm nhạc cùng với triển lãm tại Hội quán hay tại Trung tâm văn Hóa Việt Nam tại Pháp, v.v

 

Các buổi nói chuyện :

  • Với nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà văn hoá Loan de Fronbrune
  • Conférence: Hàm Nghi (1871-1944): Empereur en exil, artiste à Alger (UGVF, AAFV, CID)
  • Conférence: La représentation de la ville dans l’art contemporain vietnamien (UGVF, AAFV, CID)
  • Conférence: Habiter l’incertain – Le delta du Mékong face au changement climatique (UGVF, AFV, CID)
Skip to content