Home / Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết Đại hội 15 HNVNTP

I/ Đại hội 15 thông qua báo cáo của Ban chấp hành (BCH) về các hoạt động của HNVNTP nhiệm kỳ 2016-2019.

II/ Đại hội 15 phê duyệt dự thảo về định hướng và cơ cấu tổ chức của HNVNTP cho nhiệm kỳ thứ 16 (2019-2022).III

III/ Đại hội 15 tái khẳng định 3 định hướng :

1. Đối với cộng đồng

  • Tiếp tục phát triển và đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, xã hội hướng về cộng đồng.
  • Đảm bảo tính liên tục và bền vững của HNVNTP, thúc đẩy đoàn kết nội bộ, tạo thuận lợi cho sự tham gia của tất cả các thành phần của HNVNTP.
  • nâng cao tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp bằng cách phát triển quan hệ đối tác với các hội đoàn bạn trên các hoạt động của họ.
  • Để thành công trong nhiệm vụ này, UGVF phải tiếp tục đào tạo và hoàn thiện đội ngũ trách nhiệm của mình và tìm nguồn tài trợ bền vững.

2. Đối với Việt Nam

  • Tăng cường các hoạt động tương trợ hướng về đất nước.
  • Tập hợp và huy động các kỹ năng và chuyên môn của cộng đồng, đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự phát triển của Việt Nam, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Pháp.

3. Đối với Pháp

  • Hỗ trợ cộng đồng hòa nhập vào đời sống kinh tế, chính trị và xã hội Pháp.
  • Làm cầu nối giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Skip to content